Cynnydd o dros 1000% wedi bod mewn costau rhai cyffuriau

Mae cynnydd o dros 1000% wedi bod mewn costau rhai cyffuriau presgripsiwn yn ystod 2017.

Dywedodd Cymdeithas Feddygol y BMA fod y prisiau mwyaf i‘w gweld ar gyfer cyffuriau na ellid eu newid am ddewisiadau rhatach, gan achosi ‘problemau‘ i feddygon a fferyllwyr.

Dywedodd cyrff fferyllol fod cynnydd wedi bod mewn prisiau rhai o‘r cyffuriau yn dilyn prinder mewn rhai mathau o feddyginiaethau, a hynny ar ôl i ddau o brif gynhyrchwyr cyffuriau‘r DU golli eu trwydded reoleiddiol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod y farchnad fferyllol yn ‘hynod o gyfnewidiol‘, ond dywedodd llefarydd mai sicrhau bod cleifion yn cael y meddyginiaethau y maent eu hangen oedd eu blaenoriaeth.

Nid oes unrhyw awgrym na fydd unrhyw un sydd angen unrhyw un o‘r cyffuriau yma yn cael eu hatal rhag defnyddio‘r cyffur oherwydd y prisiau uwch.

Pwysau ar gyllidebau

Fodd bynnag, mae‘r BMA ac elusen Epilepsi Action yn honni fod pwysau‘n cynyddu ar gyllidebau, ac fe fyddai‘r arian yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer triniaethau eraill.

Edrychodd Cymru ar ddeg o gyffuriau generig gwahanol, a welodd y cynnydd mwyaf yn eu cost, gan ddefnyddio‘r data diweddaraf sydd ar gael.

Mae‘n dangos cost gynyddol o £6.4m ychwanegol i GIG Cymru rhwng Mai a Medi 2017.

Fodd bynnag, mae cyfanswm bil presgripsiynau ar gyfer y GIG wedi aros yn sefydlog.

Dywedodd David Bailey, Cadeirydd Cymdeithas Feddygol Prydain Cymru:

“Er, wrth gwrs, cyfran fach iawn o holl gost y GIG yng Nghymru ydi‘r £6.4m, fe ellid gwario‘r arian yma ar gleifion a thriniaethau eraill.

“Ni fydd unrhyw feddyg yn newid y cyffuriau hynny, ac fe fydd y GIG yn parhau i dalu am y meddyginiaethau.

“Mae prisiau cyffuriau yn cael eu rheoli‘n eithaf tynn gan y gweithgynhyrchwyr a‘r llywodraeth – mae cytundebau ar waith i geisio sicrhau bod prisiau‘n fforddiadwy i‘r GIG, fel ein bod yn cael y gwerth gorau am arian.

“Rydyn ni‘n deall bod peth o‘r cynnydd oherwydd bod dau ddarparwr mawr iawn wedi eu colli, felly bydd mwy o gostau, ond mae‘n amhosibl credu bod 3000% wedi bod ar gyfer un cyffur unigol – nid wyf yn derbyn hynny. “

Ond ychwanegodd fod y cynnydd yn achosi ‘problemau‘ i‘r meddygon teulu a fferyllwyr cymunedol, wrth iddynt “redeg o gwmpas yn ceisio darganfod dewisiadau eraill addas neu geisio cael prisiau gwell”.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

“Mae‘r farchnad ar gyfer meddyginiaethau generig yn arbennig o gyfnewidiol ar hyn o bryd oherwydd prinder mewn cyflenwad rhai meddyginiaethau cyffredin.

“Er bod y cynnydd hwn yn bwysau yn y tymor byr i‘r GIG, mae ein blaenoriaeth yn parhau i sicrhau bod cleifion yn parhau i dderbyn y meddyginiaethau y maent eu hangen.”

Leave a Comment